Informace k vyvěšování státní vlajky při státním smutku

Při státním smutku (vyhlašuje vláda) se na budovách, na kterých se vyvěšuje státní vlajka zejm. při příležitosti státních svátků, vyvěšuje státní vlajka na znamení smutku. Vlajková výzdoba začíná
v 16:00 předcházejícího dne a končí v 8:00 dne následujícího po dni státního smutku.

Na znamení smutku se vlajka spustí na půl žerdi. Není-li v době vyhlášení státního smutku státní vlajka vyvěšena, postupuje se při jejím vyvěšení tak, že se nejprve vztyčí až na vrchol stožáru (nechá
se cca 5 vteřin vlát) a následně se spustí. Je-li již vyvěšena, spustí se na půl žerdi.

Pokud je současně se státní vlajkou na jiném stožáru vyvěšena jiná vlajka, resp. jiné vlajky, je nutno spustit na půl žerdi i tyto vlajky, a to do stejné výše, jako je spuštěna vlajka státní.

Spuštění vlajky na půl žerdi je ovšem možné pouze při vyvěšení vlajky na vlajkovém stožáru.

Není-li možno mít vyvěšenu státní vlajku na půl žerdi, zejména proto, že je na dotčené budově vlajka vyvěšována formou praporu do držáku (tuleje), postupuje se následovně:


Je-li na budově jen 1 držák, vyvěsí se místo státní vlajky černý prapor.
Jsou-li na budově 2 držáky, vyvěsí se státní vlajka nalevo při čelním pohledu na budovu a černý prapor napravo.
Je-li na budově více držáků (a na všech budou vyvěšeny vlajky/prapory), platí obecná pravidla hierarchie vlajek – tedy státní vlajka je na vždy nejčestnějším místě.
Na znamení státního smutku se nikdy nevyvěšuje na společném stožáru státní vlajka s černou vlajkou!

 

Zdroj:Ministerstvo vnitra ČR

VLAJKOVESTOZARY.CZ

Copyright © 2023 Vlajkové stožáry. Všechna práva vyhrazena.