Užívání státní vlajky

Státní vlajku vyvěšují oprávněné osoby uvedené výše pod písmeny a) až s) na budovách, v nichž sídlí, při příležitosti státních svátků a při příležitostech celostátního významu, zejména v den smutku nebo v den státního smutku, vyhlášených vládou. Vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí v 8 hodin dne následujícího po dni vymezeném v předchozí větě. Při právě uvedených příležitostech lze namísto státní vlajky použít její napodobeninu s odlišným vzájemným poměrem šířky a délky.

Povinnost oprávněných osob k vyvěšování státní vlajky při významných dnech uvedených v předchozím odstavci je splněna i za předpokladu, že je vlajka vyvěšena na stožáru před budovou (a to pokud možno před hlavním vchodem nebo na jiném vhodném a důstojném místě, které lze mít za postavené na roveň hlavnímu vchodu do budovy). Není tedy nutné, aby vlajka v těchto případech visela přímo na budově.
Platná právní úprava nevylučuje, aby na budovách (nebo před budovami), v nichž sídlí oprávněné osoby, byla vyvěšena státní vlajka trvale. Z vexilologického hlediska sice takový postup není vhodný, neboť státní vlajka by měla být po setmění vyvěšena pouze v případě, že je její vyvěšení spojeno s určitou akcí konanou po setmění a v takovém případě by měla být osvětlena. Sám zákon o užívání stáních symbolů však toto pravidlo prolamuje, když stanoví, že vlajková výzdoba v případě povinného vyvěšování státní vlajky začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí v 8 hodin dne následujícího po dni uvedeném v § 7 odst. 1 zákona o užívání státních symbolů (jde především o státní svátky). Je-li státní vlajka vyvěšena před budovou či na budově trvale, je třeba důsledně kontrolovat, že je vlajka stále čistá a nepoškozená a v případě, že tomu tak není, ji neprodleně sejmout. Vhodné je též v těchto případech zajistit trvalé noční osvětlení státní vlajky. 

Státní vlajku mohou vyvěšovat vedoucí diplomatických misí a konzulárních úřadů České republiky na služebních dopravních prostředcích, a to při slavnostních příležitostech a pokud je to v zemi jejich působení obvyklé.

Ostatní fyzické a právnické osoby a organizační složky státu mohou užít státní vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv. Zde je zásadní rozdíl oproti užívání státních znaků ČR. Zatímco státní znaky lze užívat jen způsobem stanoveným nějakým právním předpisem, státní vlajku lze v zásadě, pokud jde o užití vhodné a důstojné, používat kdykoli, pouze s tím, že zákon stanoví určité způsoby, jimiž státní vlajku užívat nelze (k omezením viz níže – pravidla pro užívání státní vlajky) a zároveň povinnost pro určité subjekty ji za stanovených okolností vyvěšovat.

 

Zdroj:Ministerstvo vnitra ČR

VLAJKOVESTOZARY.CZ

Copyright © 2023 Vlajkové stožáry. Všechna práva vyhrazena.